Algemene dienstverleningsvoorwaarden

Algemene dienstverleningsvoorwaarden gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Maastricht onder nr. 27/1999 AL

van: – Maatschap Westpark h.o.d.n. Westpark Accountants en Westpark Belastingadviseurs, gevestigd:
Sint Servaasklooster 35, 6211 TE Maastricht;
– Westpark Audit Services B.V.
hierna te noemen: “Westpark”;
ter bepaling van de rechtsverhouding tussen Westpark en haar opdrachtgevers

1.1
Deze algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende door Westpark te verrichten diensten, dan wel op aanbiedingen tot zulke overeenkomsten.

1.2
Onder opdrachtgever wordt in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden verstaan: degene, die een overeenkomst met Westpark aangaat tot het door Westpark doen verlenen van diensten, alsmede degene, die met Westpark omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

1.3
Op van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die voorwaarden of bedingen schriftelijk door Westpark zijn aanvaard.

1.4
De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

1.5
Deze algemene voorwaarden dienen te worden uitgelegd binnen de strekking van eventuele overeenkomstige bepalingen opgenomen in: – de Gedrags- en Beroepsregels geldende voor (Register)- accountants alsook binnen de strekking van eventuele overeenkomstige bepalingen in de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet op de Registeraccountants voor wat betreft Westpark Registeraccountants; – het Reglement Beroepsuitoefening en het Reglement Tuchtrechtzaken van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs voor wat betreft Westpark Belastingadviseurs.

2.1
Indien Westpark in een offerte een opgave doet van de kosten, welke haar dienstverlening in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte. Bij het uitbrengen van een offerte wordt er van uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is c.q. zijn.

2.2
Alle offertes geschieden exclusief omzetbelasting.

3.1
Tenzij door Westpark schriftelijk anders is vermeld of aanvaard, declareert Westpark de kosten van haar dienstverlening periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

3.2
Indien met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een uurtarief overeengekomen mocht zijn, dan geldt het uurtarief, dat door Westpark aan de hand van in de kring van beroepsgenoten gebruikelijke normen is vastgesteld en dat zij aan andere opdrachtgevers in rekening pleegt te brengen.

3.3
Het uurtarief als bedoeld in art. 3.1 of art. 3.2 kan door Westpark te allen tijde worden gewijzigd. Het geldende uurtarief zal door Westpark steeds op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

3.4
Indien de uitvoering van de opdracht door Westpark geheel of ten dele wordt overgelaten aan medewerkers van haar kantoor, zal het bovenbedoelde uurtarief worden vastgesteld op een zodanig gedeelte van het geldende uurtarief als naar het oordeel van Westpark passend is voor het niveau van kennis en ervaring van de desbetreffende medewerker.

3.5
Westpark kan haar declaratie, zoals die op basis van bestede tijd tegen het bovenbedoelde uurtarief tot stand komt, verlagen indien aard en omvang van de verrichte diensten, of het belang van de door hem behartigde zaak daartoe aanleiding geven. Tot zodanige verlaging is Westpark echter niet verplicht. Westpark heeft steeds het recht haar declaratie, zoals die op basis van bestede tijd tegen het bovenbedoelde uurtarief tot stand komt met maximaal 50 % te verhogen, indien het spoedeisend karakter, het belang of de uitkomst van de door hem behartigde zaak daartoe aanleiding geven.

3.6
Westpark is gehouden haar declaratie te verlagen, indien ten gevolge van omstandigheden aan de zijde van Westpark de behartigde zaak meer tijd heeft gevergd dan zonder die omstandigheden het geval zou zijn geweest. Verlaging vindt plaats tot het bedrag dat Westpark redelijkerwijs aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht, indien die omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan.Westpark is bevoegd haar declaratie te verhogen, indien ten gevolge van bijzondere omstandigheden aan de zijde van Westpark de behartigde zaak minder tijd heeft gevergd dan zonder die bijzondere omstandigheden het geval zou zijn geweest. Verhoging vindt plaats tot maximaal het bedrag dat Westpark redelijkerwijs aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht, indien die bijzondere omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan.

3.7
Westpark is steeds gerechtigd aan haar opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen. Aldus in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

3.8
Westpark zal haar declaraties op eerste verzoek van de opdrachtgever specificeren naar de aard van de verleende diensten en desgewenst tevens naar de duur daarvan, naar de gehanteerde tarieven alsmede naar de toegepaste verlagingen of verhogingen van de declaraties.

3.9
Declaraties, correspondentie betreffende de betaling van declaraties alsmede door Westpark uitgebrachte schriftelijke adviezen, rapporten en andere uitkomsten van de werkzaamheden van Westpark zullen geacht worden de opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de opdrachtgever, dat door de opdrachtgever laatstelijk als zodanig aan Westpark is medegedeeld.

4.1
Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een aan Westpark verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daardoor ontstane kosten op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.2
Westpark is gerechtigd om, indien dit tot een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen en pde kosten van deze inschakeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3
Westpark verplicht zich tot uitvoering van een opdracht volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening.

4.4
Westpark verplicht zich in het bijzonder tot geheimhouding van alle bijzonderheden, waarvan hij in verband met de uitvoering van een opdracht kennis neemt en waarvan het vertrouwelijke karakter hem is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk had dienen te zijn. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in zoverre Westpark op grond van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

4.5
De opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal gegeven opdracht in te trekken. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden aan Westpark de inmiddels door hem gemaakte kosten alsmede de inmiddels door haar bestede tijd te vergoeden, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.

5.1
Als overmacht aan de zijde van Westpark gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor Westpark onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van Westpark of op het kantoor van derden, die door Westpark bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie door deze derden.

5.2
Overmacht geeft Westpark, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet, het recht de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. In dit geval zal de opdrachtgever steeds gerechtigd zijn de opdracht in te trekken. Westpark kan ook de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

5.3
Overmacht verplicht Westpark niet tot betaling van enige schadevergoeding (hoe ook genaamd).

6.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Westpark bevestigd, dient betaling van de declaratie van Westpark plaats te vinden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de door Westpark op diens declaratie vermelde bankrekening, zonder aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

6.2
Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

6.3
Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Westpark ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Westpark nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode. Algemene Dienstverleningsvoorwaarden gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Maastricht onder nr. 27/1999 AL Pagina 3/5

6.4
Alle kosten door Westpark te maken in verband met de invordering van het Westpark toekomende, worden door de opdrachtgever aan Westpark integraal vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15 % van het te vorderen bedrag en tenminste € 75 te bedragen.

6.5
Een door de opdrachtgever aan Westpark gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

6.6
Indien meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd aan Westpark opdracht hebben gegeven tot het verlenen van diensten of het verrichten van werkzaamheden, of indien door Westpark tegelijkertijd aan meerdere personen of rechtspersonen offerte is gedaan of tegelijkertijd één of meer opdrachten zijn bevestigd, zullen al deze opdrachtgevers, personen of rechtspersonen ten opzichte van Westpark hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het aan Westpark verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de diensten of werkzaamheden, waarvoor de opdracht, de offerte of de opdrachtbevestiging is gegeven of uitgebracht, als voor wat betreft later verrichte diensten of werkzaamheden.

6.7
Westpark is steeds bevoegd betalingen die door hem van derden zijn ontvangen en voor de opdrachtgever bestemd zijn, te doen strekken tot betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is.

7.1
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Westpark verschuldigde, heeft Westpark het recht aan hem door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden, de uitkomsten van de werkzaamheden van Westpark achter te houden, alsmede haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, totdat integrale betaling van het aan Westpark verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

8.1
Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Westpark verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.2
Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen dertig dagen nadat de opdrachtgever van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.

8.3
Indien de klacht van een opdrachtgever gerechtvaardigd is, heeft Westpark het recht om, naar haar keuze de door hem opgestelde declaratie te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar dienstverlening kosteloos te verbeteren.

9.1
Westpark is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Westpark is evenwel niet aansprakelijk voor: – bij de opdrachtgever of derden ontstane schade, die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de opdrachtgever aan Westpark of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever; – bij de opdrachtgever of derden ontstane schade, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Westpark ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Westpark daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Westpark verbonden organisatie; – bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

9.2
Westpark heeft te allen tijde het recht door de opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken of te beperken.

9.3
De opdrachtgever is , indien hij overweegt Westpark aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Westpark in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

9.4
De aansprakelijkheid van Westpark voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat de opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in art. 3 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Westpark heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van het bedrag als vermeld in art. 9.9 en art. 9.10.

9.5
De aansprakelijkheid van Westpark voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Westpark gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.

9.6
Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Westpark te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

9.7
De opdrachtgever is gehouden Westpark schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouder, bestuurders, commissarissen en personeel van de opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Westpark ten behoeve van de opdrachtgever.

9.8
De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Westpark, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van de opdrachtgever, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Westpark.

9.9
Westpark verplicht zich om zich op gebruikelijke voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten.

9.10
Westpark zal voor de vergoeding van door haar toedoen door de opdrachtgever geleden schade in geen geval aansprakelijk zijn tot een hoger bedrag dan het bedrag dat op grond van de in art. 9.9 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de in art. 9.9 bedoelde verzekering geen dekking verleent of indien op grond van die verzekering niet daadwerkelijk tot uitkering wordt overgegaan, is Westpark in het geheel niet aansprakelijk voor het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van de desbetreffende opdracht.

10.1
De door Westpark aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door Westpark bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Westpark komen uitsluitend aan Westpark toe.

10.2
Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Westpark te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

11.1
Westpark is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. Westpark is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

11.2
Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal Westpark niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in art. 11.1 bedoelde informatie of bescheiden.

11.3
Onder schade als in art. 11.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Westpark uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

12.1 Westpark is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

12.2
Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Westpark de gewijzigde algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de opdrachtgever van de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever Westpark schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.

12.3
Indien een opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Westpark vooralsnog die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden van toepassing waren.

13.1 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, zullen de bepalingen als vervat in art. 8.1, 9.7, en 11.3 niet van toepassing zijn.

13.2
In het in art. 13.1 bedoelde geval zal de opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien Westpark gebruik maakt van haar bevoegdheid als bedoeld in art. 5.2 om in geval van overmacht de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.

14.1
Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, die bij of met Westpark werkzaam is, brengt zulks – behoudens voor zover opdrachtgever en Westpark uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet met zich mee, dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

15.1
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Westpark is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2
Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied, waar Westpark gevestigd is.